Code of conduct

Hem/Code of conduct

Uppförandekod

Vår Uppförandekod bygger på FN Global Compact och beskriver hur vi i Oleterkoncernen ska uppföra oss – mot varandra, våra affärspartners och vårt omgivande samhälle. Uppförandekoden har tagits fram av styrelsen och gäller för alla bolag, medarbetare, underentreprenörer, samarbetspartners och andra aktörer i koncernen. Alla medarbetare måste känna till och följa uppförandekoden som är grunden för hur vi arbetar inom Oleter Group. Alla chefer har ansvar för att informera sina medarbetare om kodens innehåll och säkerställa att den följs inom organisationen.

Uppförandekoden har tagits fram för att tydliggöra Oleter Groups värderingar, göra det enkelt för medarbetaren att fatta beslut och följa de lagar som vår verksamhet omfattas av, nationellt såväl som internationellt. Om koden inte följs kan det leda till disciplinära åtgärder.

Här kan du ta del av vår uppförandekod >>

Visselblåsning

Oleter Group AB med samtliga bolag i koncernen strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och alltid se möjlighet till förbättringar. Den som misstänker ett missförhållande som strider mot lag eller som det kan finnas ett allmänintresse av att det kommer fram, har möjlighet att komma till tals med ett skydd mot repressalier. Du kan välja att lämna dina uppgifter anonymt. Därför har vi inrättat ett visselblåsningssystem som gör det enkelt för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller våra policys. Där kan medarbetare, kunder och samarbetspartners enkelt göra en anmälan och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

Du kan göra din anmälan på följande sätt:
Rapportera anonymt genom rapporteringsverkstyget på webbsidan wb.2secure.se och fyll i företagskoden ole328 för Ocab i Norr, Ocab i Södra Norrland, Ocab i Stockholm, Ocab i Öst, Oleter Group AB, Olympus BidCo samt Opco eller kod bjr435 för Ocab i Syd (Ocab i Sydost, Väst och Syd).
Du kan även rapportera muntligen via telefon på 077–177 99 77. Önskar du rapportera via fysiskt möte, kan det begäras genom att registrera en anmälan på webbsidan wb.2secure.se.

Mer information om rapportering via interna visselblåsarkanaler >>